07.10.2011 / Bayer / Making Science Make Sense / Praha, Vltava